Kallmora nr 3

 

Webp.net compress image 2

 

Kallmora nr 3 är ett undersökningstillstånd på 185 hektar med fokus på REE, järn koppar och bly i Norberg kommun. Inom detta område finns flera gamla järn och koppargruvor från 1800 och 1900 talet samt några gruvor där det även brutits bly och mangan. Den sista gruvan inom detta område stängdes 1948.

Två anomalier har bekräftats inom Kallmora. Den västra som är 900 meter lång i öst-västlig riktning och 150 meter i nord-sydlig riktning och den östra som är 1000 meter lång i öst-västlig riktning och 130 meter i nord-sydlig riktning. Ur vissa intervaller är magnetismen så hög att den påverkar navigeringsutrustning inklusive kompass. Endast ett mindre avbrott på knappt 100 meter skiljer anomalierna åt.

SGU har tagit fem stenprover inom den östra anomalin med halter upp till 1,26% koppar, 49,80% järn och kraftigt förhöjda värden av tre sällsynta jordartsmetaller (REE) 0,2% Neodym, 0,4% Lantan och 0,5% Cerium.

I ett gruvområde inom Kallmora nr 3 har SGU även funnit prover som innehåller ytterligare två sällsynta jordartsmetaller (REE), tantal och niob.

Elektriska mätningar utfördes över det område SGU tagit stenprover som innehöll REE, samt höga halter koppar och järn. Den elektriska anomalin uppmätes till 420 meter lång och upp till 140 meter bred. Anomalin sammanfaller till stor del med den östra magnetiska anomalin.

Holmasjön Prospektering AB erhöll i november 2020 geofysiska kartor över området samt två rekommenderade borrplatser. De rekommenderade borrhålen har ett djup om 80 meter vardera. Anomalierna börjar endast på ett djup av 15 till 20 meter från jordytan, mäktigheten uppskattas till 60 meter. Magnetiska och elektriska anomalier sammanfaller med varandra på båda tilltänkta borrplatserna.

Vid goda resultat från borrningarna kan det bli aktuellt att borra både djupare och fler hål. Det kan även bli aktuellt att utföra en elektrisk I.P mätning som når ner till 1000 meter för att undersöka om anomalierna har en större potential än 60 meter.