2020-11-25: Tolkningen bekräftar potentialen gällande sällsynta jordartsmetaller (REE) samt koppar och järn

Holmasjön Prospektering AB har erhållit magnetiska och elektriska kartor över undersökningstillstånd Kallmora samt erhållit två rekommenderade borrplatser.         De rekommenderade borrplatserna sammanfaller med de magnetiska och elektriska anomalierna.   

De rekommenderade borrhålen har ett djup om 80 meter vardera. Anomalierna börjar endast på ett djup av 15 till 20 meter från jordytan, mäktigheten uppskattas till 60 meter.

Vid goda resultat från borrningarna kan det bli aktuellt att borra djupare eller utföra en elektrisk I.P mätning som når ner till 1000 meter för att undersöka om anomalierna har en större potential än 60 meter.

De två anomalier som har bekräftats inom Kallmora är den västra som är 900 meter lång i öst-västlig riktning och 150 meter i nord-sydlig riktning och den östra som är 1000 meter lång i öst-västlig riktning och 130 meter i nord-sydlig riktning. Endast ett mindre avbrott på knappt 100 meter skiljer anomalierna åt. De magnetiska och elektriska anomalierna sammanfaller med varandra på de tilltänkta borrplatserna.

I den östra anomalin har SGU tagit ett stenprov från en varphög med 1,3% koppar, järn samt två sällsynta jordartsmetaller lantan och cerium.

SGU har även funnit flera sällsynta jordartsmetaller (REE) inom denna anomali, 0,2% Neodym (78 000 USD/ton), 0,4% Lantan och 0,5% Cerium. Utöver de sällsynta jordartsmetallerna har SGU även tagit stenprov med upp till 50% järn.

Inom undersökningstillstånd Kallmora och ca 300 meter från den östra borrplatsen har SGU även funnit de sällsynta jordartsmetallerna tantal (150 000 USD/ton) och niob (35 600 USD/ton).

Bolaget kommer nu påbörja planering av borrprogrammet, beräknad borrstart första halvåret 2021.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Tolkningen bekräftar våra teorier och tillför också goda nyheter gällande mäktighet, djup och potential. Samt de två rekommenderade borrplatserna sammanfaller med de magnetiska och elektriska anomalierna.”

 

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    info@holmasjon.se

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se